Glas životinja

Udruga za širenje svijesti o jedinstvu čovjeka, prirode i životinja

01
tra.
2014

Odlična presuda

Izvor: Humane Society International
Zlostavljanje životinja se rijetko okonča jednim udarcem u glavu. U pravilu, potrebno je tisuću udaraca prije nego počinitelj – bio on industrija, država ili pojedinac – promijeni ponašanje. To je bio slučaj i sa svim većinom promjena na bolje glede ljudskih prava, prava žena i mnogih drugih važnih pitanja . Takav je slučaj i sa pokretom zaustavljanja komercijalnog ubijanja najvećih životinja s najvećim mozgovima, koje su ikada živjele na planeti: mnogih vrsta kitova koji plivaju svjetskim oceanima.

Danas je Japan pretrpio najveći udarac otkad je 1982 uspostavljen globalni moratorij na komercijalni kitolov mišljenjem Međunarodnog suda pravde da su njegove tadašnje aktivnosti kitolova na Južnom oceanu u suprotnosti s odredbama Međunarodne konvencije o regulaciji kitolova.

Humane Society International je bio inkubator ove ideje, i trebalo je gotovo desetljeće i pol do ostvarenja. Ali je došlo do snažnog i odlučnog izraza u 12 prema 4 rješenjem suda stvorenog pod nadležnošću Ujedinjenih naroda .

Naime, 1999.-te , HSI je začeo plan da se izazove Japan na Međunarodnom sudu pravde za svoj tzv. znanstveni program kitolova. Japan je kršio zabranu komercijalnog kitolova otkad je prvi put stupila na snagu 1986. – koristeći rupu u Međunarodnoj konvenciji o regulaciji kitolova koja dozvoljava zemljama ubijanje kitova u znanstvene svrhe. Većina zemalja širom svijeta , uključujući većinu strana u IWC (International Whaling Commission) – tijelu koji regulira kitolov – vjeruje da je japanska znanost ništa više od komercijalnog kitolova slabo prikrivenog kao znanstveni pothvat. Ipak, IWC ne može zaustaviti Japan jer nema snagu da provede pravila Konvencije.

Trebali smo novi kut, novi smjer napada. Istovremeno, dok se naš tim HSI 1999 pripremao za sastanak 2000IWC u Adelaide-idu, u Australiji – predvođenog od sadašnjeg potpredsjednika Kitty Block-a, oblikovao je pravni argument za polaganje temelja da se Japan odvede pred Međunarodnji sud pravde za stalni lov na kitove .

Jedna od zapreka bila je naći državu koja bi povela zakonsku akciju. Iz više razloga, osjećali smo da je Australija prava država; pitali smo, i australska vlada je prihvatila ovu važni,  hrabri izazov. Ta država i naša podružnica HSI – Australija, koja je dobila značajnu pravnu pobjedu protiv japanskih kompanija za kitolov prije nekoliko godina, zaslužuju punu zahvalu na ovaj povijesni dan.

U godinama nakon što su HSI -ovi aktivisti protiv kitolova skovali ovaj pristup, slučaj na Međunarodnjom sudu pravde je sazrijevao, a današnja odluka označava najvažniju smjernicu pokreta protiv kitolova otkad je Međunarodni sud pravde donio moratorij na komercijalni kitolov 1982. To je najjači ukor japanskog prerušenog komercijalnog kitolova program ikad, i ima snagu međunarodnog prava iza sebe.

No, ovo nije vrijeme da se usredotočite na to koje su zemlje pobjedile a koje izgubile u ovoj pravnoj bitci. Ovo je puno, puno više nego to. To je točka zaokreta u više desetljeća trajajućoj bitci protiv kitolova, i prilika za Japan da se pridruži ostatku svjetske zajednice u vrednovanju živih kitova a ne mrtvih. Prelaženjem u potpunosti na odgovorni pristup promatranju kitova i napuštajuči zarađivanje ubijanjem, može zaraditi puno više novca, i stvoriti veći nacionalni brand. Doista, postoji rastuća industrija promatranja kitova u Japanu, i to je budućnost .

Rađa se nova, humanija ekonomija. Narodi svijeta, UN-ovi sudovi, i lavovski dio građana svijeta žele da se Japan i druge nacije kitolovaca, kao što su Norveška i Island, pridruže u zaštiti kitova i da prepoznaju ljepotu i veličanstvenost i svjesnost tih izvanrednih stvorenja.

http://www.hsi.org/news/news/2014/03/icj-ruling-blog-033114.html

Original:
A Whale of a Ruling
A Humane Nation–Wayne Pacelle’s Blog
It’s rare that animal abuse ends with one blow to the head. Typically, it takes a thousand strikes before the perpetrator—whether it’s an industry, a nation, or an individual—moves on. That’s been the case with all of the major breakthroughs in civil rights, women’s rights, and so many other important causes. Such is the case, too, with the movement to stop the commercial slaughter of the biggest animals, with the biggest brains, who have ever lived on the planet: the many species of whales that swim the world’s oceans.

Today, Japan sustained its biggest strike since the 1982 global moratorium on commercial whaling with a ruling by the International Court of Justice that its current southern ocean whaling activities are in breach of the International Convention on the Regulation of Whaling.

Humane Society International was the incubator of this idea, nearly a decade and a half in coming to fruition. But it found powerful and decisive expression in a 12 to 4 ruling of a court created under the authority of the United Nations.

Specifically, in 1999, HSI hatched an idea to challenge Japan at the International Court of Justice for its so-called scientific whaling programs. Japan has been violating the ban on commercial whaling since it first went into effect in 1986—by using a loophole in the International Convention on the Regulation of Whaling that allows countries to kill whales for scientific purposes. The majority of countries around the world including the majority of parties to the IWC—the body that regulates whaling—believe Japan’s science to be nothing more than commercial whaling thinly disguised as a scientific enterprise. Yet the IWC is unable to stop Japan because it lacks the ability to enforce the Convention’s rules.

We needed a new angle, a new point of attack. As our HSI team in 1999 prepared for the 2000IWC meeting in Adelaide, Australia—led by current vice president Kitty Block, they crafted a legal argument laying the foundation to take Japan to the ICJ for its ongoing whaling.

One hurdle was to find a country to bring the legal action. For a variety of reasons, we felt Australia was the right nation; we asked, and the Australian government accepted this important, bold challenge. That nation and our affiliate HSI-Australia, which won a significant legal victory against Japanese whaling companies a few years back, deserve a lot of credit on this historic day.

In the years since HSI’s whale campaigners forged this approach, the IJC case has been ripening, and today’s ruling marks the most important announcement in the trajectory of the anti-whaling movement since the IWC passed the commercial whaling moratorium 1982. It is the strongest third-party rebuke of Japan’s disguised commercial whaling program ever, and it has the force of international law behind it.

But, in the end, this is not a time to focus on which countries won and lost in this legal battle. It’s bigger, much bigger, than that. This is an inflection point in the decades-long battle over whaling, and an opportunity for Japan to join the rest of the worldwide community in valuing live whales over dead ones. There’s much more money to be earned, and more national brand building to be gained, by transitioning entirely to a responsible whale watching approach and leaving the commercial killing behind. Indeed, there is a growing whale watching industry in Japan, and this is the future.

The new, humane economy beckons. The nations of the world, the courts of the UN, and the lion’s share of global citizens want Japan, and other whaling nations, like Norway and Iceland, to join them in protecting whales and recognizing the beauty and majesty and sentience of these remarkable beings.

Categories: Vijesti